Краща пропозиція 2017

Віктория Порт
ЛАД. Ландшафт - Архітектура - Дизайн: Науково-популярне мистецьке видання / Віктория Порт. - Київ : «ArtHuss» 2017. - 611 с.

ЛАД - ландшафт, архітектура і дизайн - простір і середовище, пропорція і форма, колір і деталі - нива творчої діяльності людини. Не випадково назва-абревіатура розшифровується як ландшафт, архітектура і дизайн, так розкривається суть слова «лад» - злагода, мир, порядок, організованість. Природа у широкому розумінні включає в себе творчий світ людини: мистецтво і музику, де діють ті самі закони ритму і гармонії. Модель книги - своєрідна матриця ілюстрації думки, структура, що віддзеркалює пошук образності і функції, відображена у схемах, малюнках. Основа композиційної побудови книги - ірраціональна пропорція - «діагональ квадрату». Квадрат - проекція куба, який, за Піфагором, символізує сталість і рівновагу Землі. Нескінченне зменшення діагональних квадратів здатне впорядкувати неосяжне розмаїття природних процесів і творчих пошуків людини в цілісну систему. Пропорційні співвідношення композиції книги і викладеного матеріалу утворюють своєрідний ритм, який має сприйматись легко і проникливо.


Самородов А.В.
Проектирование эффективных комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий : Монография / А. В. Самородов. - Харьков : «Типография Мадрид» 2017. - 204 с.

На підставі комплексних експериментально-теоретичних досліджень і розроблених запатентованих способів, методів та методик пропонується розрахунково-теоретичних апарат проектування ефективних великорозмірних комбінованих пальових та плитних фундаментів багатоповерхових будівель. Монографія містить приклади розрахунків окремих елементів: паль і плит, їх сполучень у вигляді пальово-плитних та плитно-пальових фундаментів, а також всієї системи «основа-фундамент-споруда» з практичними рекомендаціями щодо адекватного її моделювання у сучасних розрахункових комплексах.

Для фахівців проектно-вишукувальних організацій та науково-технічних працівників, що займаються розрахунками, проектуванням та геотехнічним обгрунтуванням фундаментів цивільних, промислових та гідротехнічних споруд, а також викладачів, аспірантів та студентів будівельних вищих навчальних закладів.


Гавдида Н.
Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія / Наталія Гавдида. — К. : Смолоскип, 2012. — 228 с. — (Серія «Українські студії»)

Запропонована читачеві книга є першою в українському літературознавстві спробою інтерпретації словесного доробку Богдана Лепкого через живописні матриці, у контексті українсько-польських взаємин та культурної свідомості межі XIX—XX століть.

Монографія базується на маловідомих матеріалах (поезіях, оповіданнях та мистецтвознавчих розвідках), які раніше не були об’єктом дослідження.
Для науковців, студентів, вчителів української літератури, учнів старших класів та всіх, хто цікавиться творчістю Богдана Лепкого.


Колектив бібліотеки КНУБА висловлює щиру подяку Калишенко Миколі Микитовичу, кандидату технічних наук кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій за подаровану авторську книгу:

Калышенко Н. Н.
Устремленность к творчеству: путь становления и фор-мирования всесторонне развитой личности / Авт.-сост. Н.Н.Калышенко. — К.: ВПП «Компас», 2016. — 256 с.

Мы живём в мире, где много преград и барьеров. Но любые сложности устраняются силой знаний. Именно они дают мудрость, которая освещает жизненный путь, а также уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Книга тенденциозна. В ней целенаправленно пропагандируются на¬ука, творчество..., а главное — удалось проникнуть в сложный внутрен¬ний мир личности и дать ответы на извечные вопросы — где источник возникновения познания и как его можно обрести.'

Впевнені, що подарована книга знайде своїх читачів


Пушкарьова К. К., Кочевих М. О.
Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : Навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих. - Київ: Видавництво Лipa-K, 2017. - 424 с.

В навчальному посібнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто вплив будівельних матеріалів на архітектуру будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища та інтер’єрів приміщень різного призначення, наведено основні види та властивості будівельних матеріалів та виробів, способи надання їм декоративних властивостей та особливості їх застосування в ландшафтному дизайні та інфраструктурі, екстер’єрі та інтер’єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена перевагам та недолікам існуючих різновидів традиційних та сучасних будівельних матеріалів та виробів при застосуванні їх в дизайні архітектурного середовища та оформленні простору приміщень різної функціональної направленості.

Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Дизайн», а також для спеціалістів, що працюють в галузі будівництва, архітектури та дизайну архітектурного середовища, а також дизайну інтер’єрів.

Клара Демура : Архитектор-педагог /О.С.Слепцов, М.К.Кумейко; Киев. нац. ун-т строительства и архитетуры; кафедра Основ архит. и архит. проектирования; Научно-проектн. архит. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ,- К., 2016. - 200 с : илл. - (Серия "Научные исследования кафедры Основ Архитектуры и архитктурного проектирования").

Книга продолжает серию книг профессора О.С.Слепцова "Наука-Практика-Творчество" (книга девятая) и серию "Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования". В книге отображены биографические вехи становления и почти 70-летний опыт работы архитектора и педагога кафедры Клары Георгиевны Демуры. Собраны впечатления о плодотворном совместном сотрудничестве коллег и учеников Клары Георгиевны. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива К.К.Демуры. Будущим поколениям архитекторов представлено творческое наследие в виде отмывок классических ордеров, рисунков, акварелей, а также вышивок и схем к вышивкам в авторском исполнении.

Издание выходит к 90-летию со дня рождения К.Г.Демуры и рассчитано на архитекторов, художников, искусствоведов, студентов, а также на широкий круг читетелей.

Відділ літератури іноземними мовами отримав навчальний комплекс «Розмовляймо українською», який рекомендовано слухачам підготовчого відділу для іноземців. Навчальний посібник складається з трьох частин: вступний, элементарний, основний.

Цей курс знайомить з особливостями української мови, що є актуальним для повсякденного спілкування у межах элементарного рівня.

Кожний урок містить тексти, вправи та граматичний коментар англійською мовою.

Користуватися посібником можна самостійно або під керівництвом викладача.

Навчальний посібник "Розмовляймо українською" в 3-х частинах знаходиться у відділі літератури іноземними мовами ( Головний корпус, к. 440, тел. 244-96-19, внутрішній 2-19)

Макарова Г., Паламар Л., Присяжнюк Н.
Розмовляймо українською. Вступний курс. Навчальний посібник,- Київ: Фірма „ІНКОС”, 2010. - 126 с.

Вступний курс є першою частиною комплексу «Розмовляймо українською». Комунікативно спрямований курс знайомить на синтаксичній основі з особливостями словозміни в українській мові, що є актуальними для повсякденного спілкування у межах елементарного рівня володіння мовними навичками.

Кожний урок містить діалогічні та монологічні тексти, граматичний коментар англійською мовою, вправи. У кінці посібника подано відповіді до контрольних вправ і додаток.

Користуватися посібником можна самостійно або під керівництвом викладача.

Для англомовних слухачів, які бажають засвоїти основи української мови.

Ідея курсу належить доктору педагогічних наук, професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Макаровій Галині Ісаївні (1926-2000), завдяки якій було реалізовано неодноразове видання цього курсу.

«The Introductory Course» is the first part of the complex «Let's Speak Ukrainian». The textbook acquaints the reader with the bases of the Ukrainian pronunciation as compared with the English one, it promotes acquiring the habits of reading, oral speech and, writing in the sphere of everyday communication.

Each lesson of the textbook contains the commentary on the new linguistic material, as well as the exercises for practice. An appendix, answers to the exercises and an alphabetic Ukraiman-English vocabulary are given at the end of the book.

The textbook may be used either independently or under the guidance of the teacher.

For English-speaking people who wish to learn Ukrainian.

У художньому оформленні обкладинки використано малюнок Катерини Білокур.

Макарова Г., Паламар Л., Присяжнюк Н.
Розмовляймо українською. Елементарний курс. Навчальний посібник,- Київ: Фірма „ІНКОС”, 2011. - 222 с.

“Елементарний курс” є другою частиною комплексу “Розмовляймо українською”. Комунікативно спрямований курс знайомить на синтаксичній основі з особливостями словозміни в українській мові, що є актуальними для повсякденного спілкування у межах елементарного рівня володіння мовними навичками.

Кожний із 20 уроків містить діалогічні та монологічні тексти, граматичний коментар англійською мовою, вправи. У кінці посібника подано відповіді до контрольних вправ і додаток. Користуватися посібником можна самостійно або під керівництвом викладача.

Для носіїв англійської мови, що бажають вивчати українську мову.

“The Elementary Course” is the second part of the complex “Let’s Speak Ukrainian”. Realizing the communicative approach it presents the main peculiarities of Ukrainian word changing system on system, actual for everyday communication on the elementary level.

Each of 20 lessons of the course contains dialogues, texts, grammar commentary and exercises. At the end of the book there are answers to the check up exercises and the appendix.

The textbook may be used either independently or under the guidance of the teacher.

For English-speaking people who wish to study Ukrainian.

У художньому оформленні обкладинки використано малюнок Катерини Білокур.

Макарова Г. І. та ін.
Розмовляймо українською: Основний курс: Навч. посібник /Г.І. Макарони, Л.М. Паламар, Н.К. Присяжнюк. — 2-ге вид., доповн. та переробл. — К.: Фірма «ІНКОС», 2012, — 188 с.

Основний курс с третьою частиною навчального комплексу «Розмовляймо українською». Він поповнює активний словниковий запас читача, знайомить його з синтак¬сичними формами, характерними для внормованого українського мовлення.

Користуватися посібником можна самостійно або під керівництвом викладача.

Для носіїв англійської мови, які бажають вивчати українську мову.

"The Intermediate Course” is the third part of the complex “Let’s Speak Ukrainian”. The material on the syntax of simple sentence is generalized there and the complex sentences arc explained. The textbook enriches the readers active vocabulary, acquaints them with various stereotype forms of speech employed in spoken Ukrainian.

The textbook may be used either independently or under the guidance of the teacher.

For English-speaking people who wish to study Ukrainian.

Місце збереження літератури, що зацікавила Вас, Ви можете уточнити в Електронному каталозі.
Перейти до Електронного каталогу

hline2.jpgПопередні пропозиції

Електронні скриньки бібліотеки, що знаходяться на поштових сервісах поза межею України, можуть не працювати з технічних причин.
Вибачте за незручності.

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Сергій Сьомка,
Євген Антонович

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer