Чорнобильська трагедія

Чорнобиль

Чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними лiсами славилась чорнобильська земля. Та тiльки - до жахливої позначки, до радiацiйної межi, проораної квiтневої ночi 1986-го. Звiдтодi ця земля стала називатись зоною - скалiченою, непридатною для життя мiсцевiстю. I якщо вiд атомної катастрофи здригнулись серця всiх землян, то слово "зона" не перестає болiти у цих серцях вже двадцять п'ять рокiв i ще надовго лишиться в пам'ятi людства.

Двадцять п'ять рокiв - це мить, зовсiм небагато часу. Але яким далеким, безхмарним видається тепер нам той дочорнобильський свiт - спокiйний, неквапливий! Свiт без катастроф, жертв, без стресових ситуацiй, що випали на долю мiльйонiв людей пiсля чорнобильської трагедiї.



Книги, що знаходяться на абонементі

chern 00.jpg

Возняк В.Я. и др.

Чернобыль: события и уроки. Вопросы и ответы /Возняк В.Я., Коваленко А.П., Троицкий С.Н. – М.: Политиздат, 1989. – 278с.: ил.

В справочнике дана информация по вопросам, связанным с аварией на чернобыльской АЭС. В основу ответов положены выводы Правительственной комиссии расследовавшей причины аварии и организующей работу по ликвидации ее последствий, а также доклад советской стороны на совещании экспертов МАГАТЭ.

chern 002.jpg 621.3
О-42

Одинец М.С.

Чернобыль: дни испытаний. – М.: Юрид.лит., 1988. – 144с.

В основу книги положены очерки и репортажи корреспондента «Правда» с места событий – Чернобыльской АЭС. В них рассказывается о мужестве и героизме тех, кто принял на себя жар пламени и смертоносное дыхание реактора. При этом уделяется особое внимание пожарникам, работникам органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Рассказывается об энергичных и согласованных действиях представителей советских и партийных органов по ликвидации последствий аварии, о помощи многих тысяч людей, участливо откликнувшихся на беду.

chern 004.jpg

Проблеми Чорнобильської зони відчуження: Науково-технічний збірник. /Випуск 3. – Київ, Наукова думка, 1996.

Збірник містить результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт в Зоні відчуження ЧАЕС, які направлені на розробку технологій, устаткування і приладів для поводження з РАВ та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, на вивчення складу і будови твердо фазних носіїв активності ґрунту Зони відчуження, трансформації форм продуктів розподілу радіонуклідного складу паливних випадінь в ближній зоні ЧАЕС, просторовому розподілу радіонуклідів та на вирішення інших проблем радіоекології. Велика увага приділяється медико-екологічним проблемам впливу наслідків аварії на флору, фауну і здоров’я людини, умови праці і стан захворювання робітників, які працюють в зоні відчуження.

Книги, що знаходяться в читальному залі для професорсько-викладатського складу та у відділі художньої літератури

chern 28_1.jpg

Чорнобиль. Дні випробувань: Книга свідчень /Упоряд. В.Г.Шкода. – К.: Рад. письменник, 1987. – 470с.

Ця книга – збірник документальних, публіцистичних і художніх творів письменників і журналістів, котрі розповідають про те, як спільно, натхненний «чуттям єдиної родини», долав наш народ тяжкі наслідки аварії на ЧАЕС, мужньо і самовіддано боровся з грізними силами атома, що вийшли з-під контролю, відроджує до нового життя вражену радіацією землю, міста і села і саму атомну станцію. У збірнику також уміщені інтерв’ю з відомими вченими, що висвітлюють деякі небайдужі для нас питання віддалених наслідків аварії, перспективи розвитку атомної енергетики в нашій країні, подана детальна хронологія пам’ятних подій.

chern 030.jpg Р2
Г-93

Губарев В.С.

Зарево над Припятью: Записки журналиста. – М.: Мол.гвардия, 1987. – 239с., ил. – (Эврика).

Книга писателя и журналиста редактора газеты «Правда» по отделу науки Владимира Губарева повествует об аварии на Чернобыльской АЭС, об истории развития отечественной атомной промышленности, о настоящем и будущем мирного атома.

chern 032.jpg У2
Д-14

Даєн Л.А.

Чорнобиль – трава гірка: Док. повість: Для серед. та ст. шк. віку /Худож. оформл. Ю.С.Ботнара. – К.: Веселка, 1988. – 176с.: ил.

Документальна повість про Героя Радянського Союзу Леоніда Телятникова та його мужніх побратимів.

chern 034.jpg 614.87
М-42

Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи: Віддалені радіоекологічні та радіобіологічні проблеми і аналіз ефективності контрзаходів по захисту біо- та екосистем від наслідків Чорнобильської катастрофи (у 2-х частинах) /Під заг. ред. Ю.О.Кутлахмедова, В.П.Зотова. – Київ: МЕДЕКОЛ, 2000. – 293с.

Колективна монографія посвячена аналізу довгострокових радіоекологічних проблем в зоні впливу Чорнобильської аварії, вибору та оцінці контрзаходів по захисту екосистем і населення від її шкідливих наслідків. Дана монографія виконана у рамках НДР консорціуму МНДЦ БІО-ЕКОС з МНС України по договору 25/9-79 по темі «Систематизація результатів вивчення радіоекологічних та медико-біологічних наслідків аварії на ЧАЕС та інших техногенних аварій відносно їх практичного використання і розробки методів по зниженню негативних ефектів катастроф для екосистем та населення» (Науковий керівник д-р біол. наук, проф. акад. НАН України Д.М.Гродзінський).

chern 036.jpg 502
И-25

Б.П.Ивченко, Л.А.Мартыщенко

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕКОЛОГИЯ». ЧАСТЬ 1. Оценка риска техногенных аварий и катастроф. Статистическая интерпретация экологического мониторинга. Моделирование и прогнозирование экологических ситуаций, СПб.: «Нордмед-Издат», 1998. – 208с.

В связи с современным динамическим изменением общеэкологической ситуации, ростом глобальных проблем, эскалацией кризисных экологических состояний и техногенных катастроф в настоящее время наряду с дальнейшей разработкой уже имеющихся концепций, их творческим применением для интерпретации накопившихся эмпирических данных и результатов наблюдений необходимо обращение к методологии системно-информационного анализа сложных процессов и систем.

chern 038.jpg 504
Ч-75

Чорнобиль. Зона відчуження: Збірник наукових праць /Під ред. В.Г.Бар’яхтар. – Київ: «Наукова думка», 2001.

Подано результати оригінальних досліджень з ключових питань радіоекології та радіаційної медицини, виконаних фахівцями різних установ та відомств України, які впродовж 15 років вивчали вплив радіаційного фактору на біоту Чорнобильської зони відчуження. Проаналізовано й узагальнено авторські дані з найактуальніших проблем з позиції сьогоденних фундаментальних і прикладних наукових надбань. На особливу увагу заслуговує розділ, присвячений оцінці стану та характеру забруднення ґрунтів, води і рослинності, міграції радіонуклідів по трофічних ланцюгах, формуванню доз опромінення. Вагомий внесок результатів радіобіологічних досліджень. Встановлено радіогенні ушкодження та зміни структур, метаболізму, функцій важливих систем та організму загалом, на основі чого пояснено негативний вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на людину. Вперше наведено широко планові дані клінічних, епідеміологічних і гігієнічних спостережень. Об’єктивний і неупереджений авторський аналіз їх вказує на істотне збільшення частоти як онкологічних, так і загальносоматичних захворювань у різних категорій опромінених. Висновки та результати обговорення досліджень виважені й науково обґрунтовані.

chern 041.jpg 504
З-14

Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошніченко О.Ю.

Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми /Я.М.Заграй, О.А.Котовенко, О.Ю.Мірошниченко; за ред.. д. х. н., проф. Я.М.Заграя. – К.:КНУБА, 2009. – 276с.

У монографії наведено узагальнені результати системних досліджень складних багатофакторних процесів, що протікають в екологічних і біологічних системах та їх компонентах. Ці результати досліджень є основою для подальшого розвитку фундаментальної і прикладної екології та вирішення проблем захисту навколишнього середовища. Дано теоретичне обґрунтування моделей, які були використані для вивчення процесів в системі забруднювач – навколишнє середовище. Досліджено також вплив широкого спектру хімічних забруднювачів на екологічні і біологічні системи.

chern 043.jpg 61
Г-62

Голутвина М.М., Абрамов Ю.В.

Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержание /Под ред. Л.А.Булдакова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176с.

Приведены методы прижизненной оценки содержания радиоактивных веществ в организме человека, занятого в современном производстве. Главное внимание уделено вопросам косвенной дозиметрии, т.е. определению внутреннего содержания радиоактивного вещества и создаваемой им дозы облучения исходя из результатов анализа выделений. Освещены принципы сбора и хранения биологических проб, методы их анализа, измерения и интерпретация полученных данных. Кроме того, описаны методы оценки величины ингаляционного поступления радионуклидов.

chern 045.jpg 614.87
У-75

Усманов С.М.

Радиация: справочные материалы. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 176с.

В книге в краткой и доступной форме изложены основы радиационной безопасности. Описаны источники радиации природного и технического происхождения. Рассмотрены основные понятия в области дозиметрии ионизирующих излучений и особенности действия радиации на живой организм.



Періодика

"Арка" надій та невизначеності /С.Прокопчук //Урядовий кур'єр. - 2008. - №235 (13 грудня). - С.10.

"Ахиллесова пята" отрасли: Строительство АЭС - от выбора площадки до пуска в эксплуатацию - нуждается в общественном контроле /В.Н.Домбровський //Экология и жизнь. - 2006. - №4. - С.19-24.

АЭС и окружающая среда /Е.Н.Дементьева //Экология и жизнь. - 2010. - №4. - С.72-75.

Випробування радіацією /В.Дубов //Урядовий кур'єр. - 2008. - №79 (26 квітня). - С.7.

Влияние малых доз радиации на устойчивость биологических систем /А.Саенко, Е.Демыгина //В мире науки. - 2006. - №4. - С.78-81.

Впала мітою часу на край наш /Б.Андрусяк //Літературна Україна . - 2009. - №16. - С.7.

Вплив радіації на життєдіяльність людини /В.Ф.Безотечеський //Безпека життєдіяльності. - 2008. - №3-4. - С.45-48.

Деякі медико-біологічні аспекти аварії на Чорнобильській атомній електростанції /К.В.Розова, О.О.Черкесова, Ю.В.Бернацька //Безпека життєдіяльності. - 2006. №3. С.19-20.

До лісу не по дрова /М.Калетник //Надзвичайна ситуація. - 2006. - №7. - С.22-27. - (Зона уваги)

Досвід ліквідації аварії на ЧАЕС - у життєву практику /В.М.Кондратюк //Безпека життєдіяльності. - 2006. - №4. - С.45-46.

Жертви Чорнобиля в сутінках статистики //Дзеркало тижня. - 2007. - №36 (29 вересня). - С.16.

Жовто-синій птах з чорнобильською ознакою /В.Шандра //Дзеркало тижня. - 2008. - №16-17 (26 квітня). - С.11.

Жорстка підлість чорнобильщини… / Н.Преображенська //Літературна Україна. - 2009. №16. - С.1, 3.

Захист населення при ядерній аварії /М.І.Стеблюк //Безпека життєдіяльності. - 2007. - №3. - С.19-22.

Людський чинник у Чорнобильській та інших катастрофах /К.Корсак, О.Косенко //Науковий світ. - 2008. - №4. С.12-14.

Мутації усвідомлення / О.Бєлякова //Голос України. - 2010. №74 (24 квітня). - С.14-15.

Оптимістична трагедія Чорнобиля, або за болотами, гатками, за бобровими хатками /Д.Кулиняк //Дзеркало тижня. - 2008. - №16-17 (26 квітня). - С.22.

Подорож у 1986 рік /М.Літерат //Літературна Україна. - 2009. - №16. - С.1.

Показники стану здоров'я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС /О.Я.Андрійчук //Безпека життєдіяльності. - 2008. - №5-6. - С.24-29.

Радіоактивне питання /Н.Гоцуєнко //Дзеркало тижня. - 2008. - №24 (7 червня). - С.6.

"Ренессанс" атомной энергетики /А.Порунов //Экология и жизнь. - 2007. - №3. - С.40-43.

Уроки Чорнобиля (Висновки і рекомендації Міжнародної конференції "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє") //Вісник НАН України. - 2007. - №4. - С.23-41.

ЧАЕС - "Укриття": біг на місці по-українському і сюрпляс по-європейському /М.Уманець, В.Щербина //Дзеркало тижня. - 2009. - № 15 (25 квітня). - С.1,12.

Чернобыль - оценки и пути преодоления риска /А.Л.Самсон //Экология и жизнь. - 2007. - №4. - С.60-61.

Чернобыльский ценник //Бизнес. - 2007. - №39 (24.09.07.). - С.18-20.

Чорнобиль у третьому вимірі /М.Шершун //Голос України. - 2008. - №72 (15 квітня). - С.3.

Чорнобильська зона: соціально-економічні проблеми та шляхи їх розв'язання /В.Куценко //Економіка України. - 2008. - №8. - С.90-92.

Ядерный вариант /Д.Дойч, Э.Мониц //в мире науки. - 2007. - №1. - С.44-41.

Статті з наукометрії

Все украинские издатели в Scopus и Web of Science

"Хижацькі" журнали
Отличительные черты издательств-хищников
Проверяем журнал перед подачей рукописи
Scopus и WoS: проверяем журнал

Підготовка статті для наукометричної бази
Как опубликовать статью в Scopus?
Причины, по которым отклоняют статьи в Elsevier

DOAJ
Регистрация научного журнала в DOAJ
Каким должен быть сайт научного журнала: рекомендации DOAJ

Підготовка журналу для наукометричної бази
Scopus: вопросы и ответы
Методические материалы по стандартам Scopus
Рекомендации по развитию научных журналов
Принципы прозрачности и лучшей практики научных публикаций
Процесс отбора журналов в базу Web of Science
Нормы поведения и наилучшая практика для редакторов
Название научного журнала
Каким должен быть научный журнал?
Как Scopus оценивает журналы?
Как попасть в Scopus и Web of Science?
Быстрая оценка журнала

За достовірність інформації відповідальність несе автор статті

До послуг користувачів відділи обслуговування:

АБОНЕМЕНТИ:

- навчальної літератури гол.корп. к. 254; 2415446 10.00-17.45
- наукової літератури лаб. корп. к.7714; 2415467 10.00-17.45
- видань іноземними мовами гол. корп. к. 440; 2449619 10.00-17.45
- художньої літератури лаб. корп. к. 7713; 2415427 10.00-17.45
- стандартів та технічної періодики гол. корп. к.440а; 2449619 10.00-17.45

ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ:

- для студентів гол. корп. к. 343; 2449620 10.00-17.45
- інформаційно-бібліографічного відділу лаб. корп. к. 7711, 7715; 2415527 10.00-17.45
- для науковців лаб. корп. к 7715; 2415427 10.00-17.45
- відділу видань з питань архітектури і мистецтв арх. корп. к.310; 2415531 10.00-17.45
- відділу стандартів та технічної періодики гол. корп. к.440а; 2449619 10.00-17.45
- відділу видань іноземними мовами гол. корп. к. 440; 2449619 10.00-17.45

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Сергій Сьомка,
Євген Антонович

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer