Статті з наукометрії

Все украинские издатели в Scopus и Web of Science

"Хижацькі" журнали
Отличительные черты издательств-хищников
Проверяем журнал перед подачей рукописи
Scopus и WoS: проверяем журнал

Підготовка статті для наукометричної бази
Как опубликовать статью в Scopus?
Причины, по которым отклоняют статьи в Elsevier

DOAJ
Регистрация научного журнала в DOAJ
Каким должен быть сайт научного журнала: рекомендации DOAJ

Підготовка журналу для наукометричної бази
Scopus: вопросы и ответы
Методические материалы по стандартам Scopus
Рекомендации по развитию научных журналов
Принципы прозрачности и лучшей практики научных публикаций
Процесс отбора журналов в базу Web of Science
Нормы поведения и наилучшая практика для редакторов
Название научного журнала
Каким должен быть научный журнал?
Как Scopus оценивает журналы?
Как попасть в Scopus и Web of Science?
Быстрая оценка журнала

За достовірність інформації відповідальність несе автор статті

Бібліотечні інновації: види інноваційних продуктів

На переломному етапі розвитку суспільства переглядаються багато традиційні методи бібліотечної роботи, виникає необхідність оновлення та збагачення колишніх теоретичних і практичних установок з тим, щоб найкращим чином відповісти на численні питання часу. Основу інновацій становить професіоналізм. Коли інновація усвідомлена, вона стає нововведенням-загальним надбанням. Істинність інновацій полягає в її позитивному впливі на якість обслуговування, коли у кожного читача зростає задоволеність роботою бібліотеки. Нововведення потребують регулярного відстеження, експертної оцінки. Завдання методичних відділів - вчасно помітити позитивний досвід бібліотеки, і проаналізувати його. Процес розробки інноваційних проектів - справа досить трудомістка. Потрібен зусилля з боку і керівників бібліотек, і молодих фахівців для здійснення задуманого, фінансове забезпечення інноваційної роботи бібліотекарів, інформаційна підтримка їхньої творчості.

Види інновацій.
Основними об'єктами інновацій є: послуги та продукція; бібліотечна технологія; організаційний розвиток бібліотеки; соціальна база змін. До основних видів інновацій відносять: продуктові та сервісні інновації, коли зміни підлягають послуги та продукція, технологічні інновації, якщо змінюються процеси бібліотечної технології; організаційні інновації, коли виробляються структурні зміни, реорганізуються існуючі відділи або створюються нові; соціальні інновації, якщо підлягають зміні методи управління бібліотечним персоналом, традиції формування колективу та інші соціальні аспекти.Всі зазначені види інновацій (продуктові, технологічні, організаційні та соціальні), в свою чергу, поділяються на радикальні (базисні) і модифікуючі (поліпшують) інновації. Перші передбачають використання принципово нових підходів, заміну старих об'єктів новими, а другі - поліпшення існуючих об'єктів, модернізацію послуг / продукції, технології, організаційних та соціальних прийомів управління.
Інновації найчастіше ініціюються споживачами і обумовлені потенційним попитом на нові види послуг та продукцію, дискомфортом і зниженням якості обслуговування, підвищенням цін на певні види ресурсів, незадоволеністю співробітників результатами своєї роботи та ін. Будь-які достатньо серйозні зміни в одній сфері діяльності бібліотеки (зміни одних об'єктів), як правило, вимагає негайних змін до сполучених дільницях, а іноді і загальної перебудови управління бібліотекою.Особливий вплив на перебудову всієї системи управління організацією надає реалізація базисних інновацій. Використання принципово нових підходів, технологій, заміна старих об'єктів новими, як правило, викликає необхідність у впровадженні комплексу взаємопов'язаних нововведень, так званих, інноваційних кластерів. Кластером в інноватиці називається сукупність інновацій, сконцентрованих на певному відрізку часу і в певному просторі у вигляді цілісної системи нових продуктів, технологій і організаційних перетворень.
Так, наприклад, впровадження автоматизованих засобів обліку та обробки інформації обов'язково спричинить зміну всіх технологічних процесів організації обслуговування, відіб'ється на комфортності бібліотечної середовища, як для користувача (у частині швидкості виконання запиту та отримання інформації (документа), так і для бібліотечного працівника в частині скорочення рутинних операцій при пошуку та надання інформації, видачі документів).
Це, в свою чергу, спричинить зміну (розширення чи скорочення) традиційних функцій відділів бібліотеки, проведення співробітників, якості їх діяльності. При цьому вдосконалення одного окремо взятого напряму зовсім не обов'язково призведе до поліпшення діяльності бібліотеки в цілому.
У сфері будь-якого виробництва найважливішим об'єктом змін є підсумкові продукти (товари і послуги) діяльності організації, при зміні яких створюються продуктові інновації. Зміни в продуктах (товарах / послугах) пов'язані зі змінами в технології їх створення і надання (технологічними інноваціями). В кінцевому підсумку, саме з метою максимально повного й оперативного задоволення потреб користувачів бібліотек перетворень в галузі організаційної структури бібліотек і вдосконалення методів управління персоналом повинно привести не тільки до зниження витрат, (витрат) і до підвищення ефективності бібліотечної діяльності, а й до підвищення якості обслуговування , до вигод для користувача.Продуктові та технологічні інновації видимі для користувача і різних категорій партнерів бібліотеки, швидко стають відомими професійному співтовариству. Зміни в асортименті і технології обслуговування підвищують інтерес до бібліотеки різних груп громадськості (представників ЗМІ, влада, бізнес структур тощо), залучають до співпраці з нею нових партнерів, спонсорів та меценатів, видавців і фахівців методичних центрів.Соціальні та організаційні інновації поширюються на внутрішню "життя" бібліотеки, стосуються засобів і способів управління, розвитку творчих здібностей, методів формування інноваційної культури. Вони грунтуються на традиціях бібліотеки, залежать від позиції її керівника, його активності, особистісних і ділових якостей як лідера і організатора змін.Найважливішим об'єктом інновації є послуги та продукція, інноваційними змінами схильне все, що пов'язане з їх створенням і використанням: технологія, сервіс, соціальні відносини.
Тому особливе значення має розробка кластерів, що включають комплекс взаємопов'язаних продуктових, технологічних організаційних та соціальних інновацій.При виборі об'єктів інновацій визначається той напрямок діяльності, що найбільшою мірою потребує зміни відповідно до поставленої мети розвитку та при модернізації якого, бібліотечний персонал зміг би проявити свої здібності і досягти позитивних результатів.Будь бібліотека прагне не тільки до визначення протиріч обмеженості ресурсів, зниження витрат (витрат), але і до отримання господарських і соціальних вигод. В кінцевому рахунку, будь-які інновації повинні впливати на зростання задоволеності результатами своєї праці як користувачів бібліотеки, так і її співробітників, підвищувати лояльність всіх учасників бібліотечної діяльності, формувати соціальний престиж бібліотеки.
"Механізм" вибору включає:
Аналіз зовнішнього середовища, тобто шансів і загроз ефективному функціонуванню бібліотеки;
Виявлення суперечностей і недоліків, пропозицій та претензій, що характеризують внутрішнє середовище бібліотеки і свідчать про необхідність змін;
Визначення інноваційної стратегії;
Визначення основної мети діяльності на найближчу перспективу та її конкретизація, шляхом виділення підцілей 1,2,3 рівнів (побудова дерева цілей).
Визначення тактичних прийомів, що дозволяють реалізувати поставлені цілі кожного рівня і сформулювати необхідні для реалізації мети (і підцілі) інноваційні ідеї.
Визначення послідовності здійснення змін і складання задуму (структури) інноваційного кластеру.
Визначення шляхів ресурсного забезпечення, підготовка бази для розробки цільових програм, інноваційних проектів і програм та проектів підтримки інноваційної діяльності (фандрейзингових програм).
Реалізація продуктових і сервісних інновацій.
Інша класифікація людських потреб по ієрархічно побудованим групам, послідовність яких вказує на порядок появи потреб у процесі індивідуального розвитку, а також на розвиненість в цілому мотиваційної сфери, була запропонована А.Маслоу. У людини, відповідно до його концепції, з народження послідовно з'являються й супроводжують особистісні дорослішання наступні сім класів потреб:
1.Потребності фізіологічні (органічні).
2.потребності в безпеці
.3. потреби в приналежності і любові.
4. потреби поваги (шанування).
5. пізнавальні потреби.
6. естетичні потреби.
7. потреби в самоактуалізації.

В інноватика вважається, що в основі будь-якої нової послуги / продукції повинна лежати базова потреба, то є та основна потреба користувача, мотивуюча його звернення до бібліотеки за необхідної йому послугою / продукцією. Базова потреба формує задум нової послуги / продукції.
Задум продуктової інновації будується на розумінні основної вигоди, одержуваної споживачем при задоволенні базової потреби. Саме вигода для користувача визначає основні характеристики (властивості) послуги / продукції, що враховуються при виробництві нового продукту. Кожна базова потреба вимагає задоволення ще цілого комплексу супутніх потреб, нерозривно пов'язаних із нею. Тому при розробці продуктових інновацій виникає необхідність у визначенні комплексу можливих додаткових сервісних послуг, так званого "підкріплення", що забезпечує гарантії, стимулювання і додаткове обслуговування.
Основні поняття, що характеризують продуктові зміни в бібліотеках

Інноваційною вважається продукція, що піддавалася зміни властивостей. Вона включає нові (знову запроваджені) або вдосконалені вироби. Вважається, що термін "нова продукція" відповідає поняттю "базисна або радикальна продуктова інновація", а термін "вдосконалена продукція" - поняття "інкрементального або модифікована продуктова інноввація."

Поняття "інноваційна продукція" співвідноситься з поняттям "новий товар".
Й.Шумпетер вважав, що "новими" можуть бути названі лише ті товари, які абсолютно невідомі споживачеві, проте в сучасній зарубіжній діловій практиці "новим" вважається будь-який товар, що випускається фірмою не більше 4 років. Тому новизна товару виступає не сутнісної, а якісною характеристикою. За ступенем новизни розрізняють такі "нові" товари: абсолютно новий товар, який не має аналогів в світі (100% новизни); з високим ступенем новизни, не має аналогів в світі (80%); значною мірою новизни, заснований на принципову зміну споживчих властивостей товару (60%); достатньою мірою новизни, заснованої на принциповій технологічній модифікації вироби (40%); малому ступені новизни, що включає зміну зовнішніх параметрів (20%); помилкової ступеня новизни, що полягає в імітації та безглуздою модифікації виробу. Найбільшого поширення набули нові товари зі значною, достатньої і малим ступенем новизни.

http://innovaciya.blogspot.com/

До послуг користувачів відділи обслуговування:

АБОНЕМЕНТИ:

- навчальної літератури гол.корп. к. 254; 2415446 10.00-17.45
- наукової літератури лаб. корп. к.7714; 2415467 10.00-17.45
- видань іноземними мовами гол. корп. к. 440; 2449619 10.00-17.45
- художньої літератури лаб. корп. к. 7713; 2415427 10.00-17.45
- стандартів та технічної періодики гол. корп. к.440а; 2449619 10.00-17.45

ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ:

- для студентів гол. корп. к. 343; 2449620 10.00-17.45
- інформаційно-бібліографічного відділу лаб. корп. к. 7711, 7715; 2415527 10.00-17.45
- для науковців лаб. корп. к 7715; 2415427 10.00-17.45
- відділу видань з питань архітектури і мистецтв арх. корп. к.310; 2415531 10.00-17.45
- відділу стандартів та технічної періодики гол. корп. к.440а; 2449619 10.00-17.45
- відділу видань іноземними мовами гол. корп. к. 440; 2449619 10.00-17.45

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Сергій Сьомка,
Євген Антонович

Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Читати далі

Плеяда видатних науковців КНУБА

Видатні випускники КНУБА

Будівничі Києва

Календар України

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer