Туризм

Кількість назв: 3

Холловей Дж.К., Тейлор Н. Туристический бизнес

Холловей Дж. К., Тейлор Н.

Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. — К.: Знання, 2007. — 798 с.

Эта книга давно заслужила признания как у професионалов, так и у студентов и считается классическим пособием в данной сфере деятельности. Книга написана доступным языком и содержит исчерпывающую информацию о становлении, функционировании и ролли в жизни общества индустрии туризма начиная с древнейших времен и до современности. особое внимание уделяется новым туристическим направлениям и видам отдыха, которые могут привлечь людей в эпоху глобализации, новым проблемам, с которыми сталкиивается индустрия туризма, процессам и тенденциям, активизировавшимся после катастроф планетарного масштаба, а также такому важному вопросу для развития современного туризма, как обеспечение стабильного роста количества туристов. В книге приведено множество примеров, способствующих лучшему пониманию особенностей функционирования индустврии туризма. Отдельные ситуации в последнем разделе анализируется более детально, что дает возможность читателю полнее осознать все многообразие туристического бизнеса. Для студентов высших учебных заведений, готовящихся работать в сфере туризма, преподавателей, всех, кто интерисуется вопросами развития туризма.

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й.

Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. — 2-ге вид., виправл. — К.: Знания, 2008 - 575 с.

У навчальному посібнику обґрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об'єктпредметна сутність наукової дисципліни, теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму чи краєзнавчої освіти, викладачів вищих навчальних закладів, учителів і активних членів громадських краєзнавчих товариств, і також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму в рідному краї.

Пряник Ю. М. Маркетинг туризму

Пряник Ю. М.

Маркетинг туризму: підручник. / Ю. М. Пряник. — К.: Знання, 2008. — 803 с. (Вища освіта XXI століття).

У підручнику розглядаються теоретичні те методичні основи маркетингу туризму, особливості маркетингової політики туристичної компанії, сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми теоріями та практикою туристичної діяльності, методами забезпечення її стабільного функціонування і розвитку. Це перший в Україні підручник із навчальної дисципліни "Маркетинг туризму”, що відповідає сучасним стандартам освіти і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Крім теоретичного матеріалу в підручнику наводяться навчальна програма, тести для перевірки та оцінки здобутих знань студентів і список рекомендованої літератури. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, що працюють у галузі туризму.

Subscribe to Туризм