Енергоефективність в будівництві та архітектурі, 2017 № 9

Титул

Зміст


Аль-Ахммаді Саер Аднан

Проблеми енергомодернізації будівель історичних ареалів населених пунктів, занесених до списку історичних міст України (на прикладі міста Чернівці)

Problems of energy modernization for buildings situated in historical areas of settlements included to the list of historical cities of Ukraine (on the example of the city of Chernivtsi)


Андропова О.В.

Класифікація будинків і споруд за вимогами до норм інсоляції

Classification buildings to solar radiation norms


Андропова О.В.а, Рубан О.В., Бончик В.Ю.

Аналіз зовнішніх сонцезахисних пристроїв на прикладі архітектурно-просторові металеві сітки

Analysis of external shading devices of architectural and structurial metal grids


Басок Б.І., Лисенко О.М., Олійник Л.В., Луніна А.О.

Підвищення енергоефективності теплоспоживання будівель

Increase energy efficiency heat consumption of buildings


Басок Б.І., Недбайло О.М.

Перспкективи розвитку сфери теплозабезпечення населених пунктів України

Prospects for the development of heat supply of the population of Ukraine


Бончик В.Ю., Кащенко Т.О., Селиванов О.І.

Об’єкти обслуговування електромобілів як складова архітектурно – предметного середовища

Objects of electric vehicles service as the component of architectural - subject environment


Гетун Г. В., Кошева В. О.

Актуальність використання відновлювальних джерел енергії у будівельному секторі в умовах України

The relevance using of renewable energy sources in the building sector of Ukraine


Гетун Г. В., Лесько І. М.

Визначення опору теплопередачі суміщеного покриття комбінованого типу багатоквартирного житлового будинку

Evaluation of termal resistance for residential apartments combined flat roof


Гламаздін П. М., Габа К. О., Давиденко Є. П., Вітковський В. С.

Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання

Prospects of using surface-active substances in water preparation technology for centralized heat supply systems


Гумен О. М., Довгалюк В. Б., Мілейковський В.О.

Обґрунтування профілю температури та концентрації домішок примежового шару між супутніми або зустрічними потоками

Justification of temperature and impurities concentration profile of boundary layer between unidirectional or opposite flows


Дудар І. Н., Яворовська О. В.

Розробка екологічної карти розташування приватних пунктів прийому вторсировини у місті Вінниця

Development of the ecological card for position of private points of obtaining secondary materials in the city of Vinnica


Егорченков В. А.

Повышение энергоэффективности систем освещения в зданиях путем моделирования условий освещения объекта различения простой формы

Increase of energy efficiency of lighting systems in buildings by modeling lighting conditions objects of difference of simple form


Желих В. М., Савченко О. О., Горбаченко Л. П., Штець В. М.

Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції

Definitions of thermal characteristics of horizontal ground-air heat exchanger for geothermal ventilation systems


Задоянний О. В., Євдокименко Ю. М.

Особливості визначення ексергетичної ефективності процесу повітрообміну в приміщенні

Peculiarities of determining the exergency efficiency of the process of air exchanges in the room


Задоянний О. В., Євдокименко Ю. М.

Методологічні питання задоволення основної вимоги "економія енергії"

Methodological issues meet basic requirements "eco"


Климчук М. М.

Інформатизація системи управління енергозбереженням підприємства на основі когерентно-когезійної моделі

Information of system power management enterprise on the basis of coherent and cohesive model


Козак Ю. В.

Шляхи економного проектування акустики залів за рахунок максимального використання відбитої енергії звуків

Ways of economy design of halls acoustics using reflected sound energy


Колієнко В. А., Колієнко А. Г.

Визначення розрахункових витрат теплоти на потреби опалення і вентиляції

Determination of the calculated heat consumption of heating and ventilation


Колодько А. О., Самченко Д. М., Кочетов Г. М.

Енергоефетивна переробка промислових стічних вод

Energy efficient recycling of industrial wastewater


Кріпак І. С., Приймак О. В.

Аналіз конструкцій та теплових процесів у енергетичному вікні

Analysis of constructions «of energy window»


Крот О. П.

До аналізу ефективності обертових печей для спалювання муніципальних відходів

To the analysis of the efficiency of rotary kilns for the incineration of municipal waste


Крупа М. М., Приймак О. В., Коваленко Н. О.

Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води

Influence of electromagnetic fields on water and water solutions and water purification


Кулінко Є. О., Кузицький І. Т., Погосов О. Г.

Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання

Heat pumps as a source for low temperature heating


Лабай В. Й., Гарасим Д. І., Генсецький М. П.

Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю

Investigations of energy saving in air conditioning system of cleanroom for exergy effectiveness


Лисак О. В.

Динамічне регулювання електричних акумуляційних систем тепло- та холодопостачання для забезпечення мікроклімату приміщень

Dynamic regulation of electric space heating and cooling systems


Малий О. В., Кащенко Т. О.

Аналіз екологічних вимог при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Analysis of environmental requirements in the design of children's institutions of rehabilitation and recreation


Мартынов В. Л., Икхалеа Едесири Бриджет

Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданого класа энергоэффективности в учебно-жилых университетских комплексах (кампусах)

Modeling of optimum parameters of thermal insulation shell of buildings of energy efficiency energy efficiency in study-residential university complexes (campuses)


Масюк Г. Ю., Приймак О. В.

Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи

Update of the angle of the tilt square treatment of the solar heater with the forecasting climate and operational conditions of the system works


Микитась М. В., Плоский В. О.

Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід

Sustainable development of cities: state of research, international and Ukrainian experience


Морозов Д. М., Юрєчко В. З., Гнєздовський О. В.

Скінченноелементний підхід до визначення напружено-деформованого стану пористого матеріалу засобами

Python Finite element approach to determining the stress-strained state of the porous material by means of Python


Недбайло О. М., Божко І. К.

Аналіз енергетичних параметрів роботи системи теплопостачання енергоефективного будинку

Analysis of energy parameters of operation of the heat pump system of heat supplying of the energy efficient house


Оленіна О. Ю.

Системи зі змінною витратою повітря (vav-системи) – максимальна енергоефективність

Variable air volume systems – maximum of energy efficeincy


Петраш В. Д., Полунін Ю. М.

Економічна ефективність теплонасосної утилізації енергії відпрацьованих газів обертових печей

Economic efficiency of heat pump recycling of the energy of exhaust gases of rotary kilns


Підгорний О. Л.

Можливості використання торсових поверхонь в якості відбивачів сонячних променів (продовження)

Possibilities of torse surfaces implementation as surfaces, that reflect solar rays (continuation)


Редько А. А., Павловская А. А., Давиденко А. В., Павловский С. В.

Численные исследования процессов сжигания газообразного топлива в вихревой горелке котла ДЕ-10/14

Numerical studies the process of burning gaseous fuels in the vortex burner of the boiler DE-10/14


Рубан Л. І.

Об’єкти відновлювальної енергетики водних територій (світові тенденції на початку 21 століття)

Objects of renewable energy on water areas (Global trends in the early 21th century)


Сергейчук О. В.

Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні

The history and development perspectives of energy efficiency building norms in Ukraine


Скочко В. І.

Алгоритм розвантаження окремих опор стрижневих будівельних конструкцій із шарнірним вузловим сполученням

The algorithm of discharging of certain supports of rod building constructions with hinged hub connections


Скочко Л. О.

Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів

Features of numerical modeling of stress-strain state of mult-ilevel retaining walls taking into account configuration changes of their levels


Тарадай А. М., Ланцберг Н. Г., Бугай В. С., Фомич С. В.

Математическое обоснование подхода к оплате за услуги теплоснабжения при термомодернизации жилых зданий

Mathematical rationale of the approach to payment for heat supply services under thermal modernisation of buildings


Томашевський А. В., Люльченко Є. В.

Автоматизація пошуку оптимальної геометричної структури геодезичного купола на етапі концептуального проектування

Automation of searching for the optimum geometrical structure of the geodesic dome at the stage of conceptual design


Шамрина Г. В., Хохрякова Д. А., Тимофеев Н. В.

Комплектная система КНАУФ на основе цементных плит AQUAPANEL® Outdoor и перспективы ее применения в Украине KNAUF AQUAPANEL®

Outdoor cement board complete system and prospects of its application in Ukraine


Шаповал С. П.

Використання сонячної теплової енергії за рахунок комбінованого геліовікна

The use of solar thermal energy due to the combined solar window


Шепітчак В. Б., Желих В. М., Редько А. О.

Дослідження інфрачервоних систем опалення при їх застосуванні у виробничих приміщеннях

The study of the infrared heating system in the premises


Якусевич С. Г., Плоский В. О.

Деякі аспекти ефективного влаштування теплоізоляційної оболонки будинку

Certain aspects of an effective setting up of thermal insulation layer of building


Басок Б. І., Давиденко Б. В., Гончарук С. М.

Досягнення класу високої енергоефективності будівель

Achieving a class of high energy efficiency buildings


Hanna Borucińska-Bieńkowska

Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area and development of energy efficient technologies. Case study: poznań metropollitan area