Сучасні проблеми архітектури та містобудування

Останній випуск68 (2024)

Всього номерів в архіві51

з них на сервері бібліотеки: 51

Статус: продовжує виходити

2023 :  68 PDF  


2023 :  65 PDF   66 PDF   67 PDF


2022 :  62 PDF  63 PDF  64 PDF


2021 :  59 PDF   60 PDF   61 PDF 


2020 :  56 PDF  57 PDF  58 PDF


2019 :  53 PDF  54 PDF   55 PDF


2018 :  50 PDF   51 PDF   52 PDF


2017 :  46 PDF   47 PDF   48 PDF  49 PDF


2016 :  42 PDF   43.1 PDF   43.2 PDF   44 PDF   45 PDF


2015 :  38 PDF  39 PDF  40 PDF  41 PDF


2014 :  35 PDF  36 PDF  37 PDF


2013 :  32 PDF   33 PDF  34 PDF


2012 :  29 PDF  30 PDF  31 PDF


2011 :  26 PDF  27 PDF  28 PDF


2010 :  23 PDF  24 PDF  25 PDF


2009 :  21 PDF  22 PDF


2008 :  19 PDF  20 Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


 

pdf - файл в форматі PDF, знаходиться на сервері Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури.

nbuv - збірник знаходиться на сервері Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

www - збірник знаходиться на сайті засновника або видавця.

uvaga За доступність наукового збірника відповідальніть несе власник сервера, де розміщена електронна копія збірника!

Рік заснування:

1997

Проблематика:

висвітлення актуальних проблем досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури та реконструкції існуючої забудови

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 2649 від 16.06.1997

РЕДКОЛЕГІЇ ЗБІРНИКА

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)

 

 1. Товбич Валерій Васильович доктор архітектури, (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) Відповідальний редактор
 2. Дьомін Микола Мефодійович доктор архітектури, (18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура), професор, завідувач кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна) Заступник відповідального редактора
 3. Тімохін Віктор Олександровичдоктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Дизайну архітектурного середовища», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального редактора
 4. Левченко Олексій Вікторовичкандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Відповідальний секретар
 5. Козакова Олена Миколаївнакандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального секретаря
 6. Косаревська Раддаміла Олександрівнакандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального секретаря
 7. Булах Ірина Валеріївна доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), професор кафедри «Дизайну архітектурного середовища», КНУБА (Україна)
 8. Гнатюк Лілія Романівна кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну інтер’єру» факультет «Архітектури, будівництва та дизайну», НАУ (Україна)
 9. Довгалюк Володимир Борисович кандидат технічних наук (05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання), професор, завідувач кафедри «Теплогазопостачання і вентиляції», КНУБА (Україна)
 10.  Єгорченков Володимир Олексійович доктор технічних наук, (05.23.10 Будівлі і споруди), професор кафедри «Архітектурних конструкцій», КНУБА (Україна)
 11. Жовква Ольга Іванівна доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель та споруд), Департамент містобудування та архітектури (Київська міська державна адміністрація), головний спеціаліст Управління регулювання забудови міста (Україна)
 12. Івашко Юлія Вадимівнадоктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури) професор, кафедри «Основ архітектури та архітектурного проектування», КНУБА (Україна)
 13. Кобилярчик Юстина доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки (інститут урбаністичного проектування/факультету архітектури Краківської політехніки) Університет «Краківська політехніка» (Польща)
 14. Криворучко Юрій Іванович доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор кафедри «Дизайну та основ архітектури» інституту Архітектури, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
 15. Кушнєж-Крупа Домініка доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки (інститут історії архітектури та реставрації пам’яток /факультету архітектури Краківської політехніки) Університет «Краківська політехніка» (Польща)
 16. Куцевич Вадим Володимировичдоктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор, завідувач кафедри «Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд», КНУБА (Україна).
 17. Лапенко Олександр Іванович доктор технічних наук (05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди) професор, завідувач кафедри «Комп’ютерних технологій будівництва», НАУ (Україна)
 18. Лещенко Неля Арсентіївна доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна)
 19. Плешкановська Алла Михайлівна доктор технічних наук (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), професор кафедри «Землеустрою і кадастру», КНУБА (Україна)
 20. Подхаляньські Богуслав – доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки, (інститут проектування міст та регіонів відділу/факультету архітектури Краківської політехніки, керівник лабораторії віднови міст) Університет «Краківська політехніка» (Польща).
 21. Сингаївська Олександра Іванівнадоктор технічних наук (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), професор кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна).
 22. Суліменко Ганна Геннадіївна кандидат технічних наук (05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент кафедри «Комп’ютерних технологій і моделювання систем» Житомирського національного агроекономічного університету (Україна)
 23. Третяк Юлія Вікторівна доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор кафедри «Дизайну», КНУБА (Україна).
 24. Чередніченко Петро Петрович доцент (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), доцент кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна)
 25. Шебек Надія Миколаївна доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Містобудування», КНУБА (Україна).
 26. Яковенко Ігор Олександрович доктор технічних наук (05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди), доцент кафедри «Комп’ютерних технологій будівництва», НАУ (Україна)
 27. Яценко Віктор Олександрович доктор архітектури (18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура), професор кафедри «Ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури», КНУБА (Україна)

 

THE EDITORIAL BOARD
«CURRENT PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING»

Kyiv National University of Construction and Architecture (КNUCA)

 1. Tovbych Valerii Vasylovych Doctor of Architecture, (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Professor, Head of the Department of «Information technologies in architecture», КNUCA (Ukraine) Editor-in-Chief
 2. Domin Mykola Mefodiiovych Doctor of Architecture, (18.00.04 Urban planning and landscape architecture), Professor, Head of the Department of «Urban construction», КNUCA (Ukraine) Deputy Editor-in-Chief
 3. Timokhin Viktor OleksandrovychDoctor of Architecture, (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Professor, Head of the Department of «Design of architecture environment», КNUCA (Ukraine) – Deputy Editor-in-Chief
 4. Levchenko Oleksii Viktorovych Candidate of Architecture, (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Associate Professor at the Department of «Information technologies in architecture», КNUCA (Ukraine) – Executive secretary
 5. Kozakova Olena Mykolaivna Candidate of Architecture, (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Associate Professor at the Department of «Information technologies in architecture», КNUCA (Ukraine) – Deputy Executive secretary
 6. Kosarevska Raddamila Oleksandrivna Candidate of Architecture, (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Associate Professor at the Department of «Design», КNUCA (Ukraine) – Deputy Executive secretary
 7. Bulakh Iryna Valeriivna Doctor of Architecture (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Associate Professor at the Department of «Design of architecture environment», КNUCA (Ukraine)
 8. Hnatiuk Liliia Romanivna Candidate of Architecture (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Associate Professor at the Department of «Interior Design» Faculty of «Architecture, buildings and design», NAU (Ukraine)
 9. Dovhaliuk Volodymyr Borysovych Candidate of Engineering (05.23.03 Ventilation, lighting and heat supply), Professor, Head of the Department of «Heat and gas supply and ventilation», КNUCA (Ukraine)
 10. Yehorchenkov Volodymyr Oleksiiovych Candidate of Engineering (05.23.10 Buildings and structures), Associate Professor at the Department of «Architecture constructions», КNUCA (Ukraine)
 11. Zhovkva Olha Ivanivna Doctor of Architecture (18.00.02 Architecture of buildings and structures), Department of Urban planning and architecture (Kyiv City State Administration), chief specialist of the Department of Urban Regulation (Ukraine)
 12. Ivashko Yuliia Vadymivna Doctor of Architecture (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments) Professor at the Department of «Fundamentals and design of architecture», КNUCA (Ukraine)
 13. Kobyliarchyk Yustyna Doctor of Science (Dr. habil.), engineer-architect, Professor at Krakow Politechnic institute, (architecture and monuments preservation of the department/faculty of architecture of Krakow Politechnic University) University «Krakow Politechnic» (Poland)
 14. Kryvoruchko Yurii Ivanovych Doctor of Architecture (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Professor at the Department of «Design and basics of architecture» institute of Architecture, National University «Lviv Politechnic» (Ukraine)
 15. Kusniezh-Krupa Dominika Doctor of Science (Dr. habil.), engineer-architect, Professor at Krakow Politechnic institute, (architecture and monuments preservation of the department/faculty of architecture of Krakow Politechnic University) University «Krakow Politechnic» (Poland)
 16. Kutsevych Vadym Volodymyrovych Doctor of Architecture (18.00.02 Architecture of buildings and structures), Professor, Head of the Department of «Architectural design of civil buildings and structures», КNUCA (Ukraine).
 17. Lapenko Oleksandr Ivanovych Doctor of Engineering (05.23.01 Building constructions and structures) Professor, Head of the Department of «Computer building technology», NAU (Ukraine)
 18. Leshchenko Nelia Arsentiivna Doctor of Architecture (18.00.02 Architecture of buildings and structures), Professor at the Department of «Information technologies in architecture», КNUCA (Ukraine)
 19. Pleshkanovska Alla Mykhailivna Doctor of Engineering (05.23.20 Urban planning and regional planning), Professor at the Department of «Land management and cadastre», КNUCA (Ukraine)
 20. Podkhalianski Bohuslav – Doctor of Science (Dr. habil.), engineer-architect, Professor of Krakow Politechnic institute, (Cities and regions design institute department/faculty of architecture of Krakow Politechnic University, the head of the laboratory of the cities rebuild) University «Krakow Politechnic» (Poland).
 21. Synhaivska Oleksandra Ivanivna Doctor of Engineering (05.23.20 Urban planning and regional planning), Professor at the Department of «Urban construction», КNUCA (Ukraine).
 22. Sulimenko Hanna Henadiivna Candidate of Engineering (05.01.01 Applied geometry, engineering graphics), Associate Professor at the Department of «Computer technologies and systems modeling» Zhytomyr National Agro-Economic University (Ukraine)
 23. Tretiak Yuliia Viktorivna Doctor of Architecture (18.00.02 Architecture of buildings and structures), Professor at the Department of «Design», КNUCA (Ukraine).
 24. Cherednichenko Petro Petrovych Docent (05.23.20 Urban planning and regional planning), Associate Professor at the Department of «Urban construction», КNUCA (Ukraine)
 25. Shebek Nadiia Mykolaivna Doctor of Architecture (18.00.01 Theory of architecture, restoration of architectural monuments), Professor, Head of the Department of «Urban planning», КNUCA (Ukraine).
 26. Yakovenko Ihor Oleksandrovych Doctor of Engineering (05.23.01 Building constructions and structures), Associate Professor at the Department of «Computer building technology», NAU (Ukraine)
 27. Yatsenko Viktor Oleksandrovych Doctor of Architecture (18.00.04 Urban planning and landscape architecture), Professor at the Department of «Landscape and tourist-recreational architecture», КNUCA (Ukraine)

http://archinform.knuba.edu.ua/

Адреса редакції:

Київський національний університет будівництва і архітектури

пр-т Повітрофлотський, 31,

Київ-37,

Україна,

03037

Тел.: (380-44) 245-42-04